അക്കാദമിക്  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ മാതൃക  – അറബി

May 29, 2022 - By School Pathram Academy
 • അക്കാദമിക്  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ മാതൃക  –
 • വിഷയം :അറബി
 • പ്രശ്നം : സ്വതന്ത്ര വായനക്ക് പ്രയാസം നേരിടുന്നു.
 • ലക്ഷ്യം :എല്ലാ കുട്ടികളേയും മികച്ച വായനക്കാരാക്കുക

ഉപപ്രവർത്തനം

 • അവസ്ഥാപഠനം

ജൂൺ

വായിക്കാം |വിശകലനം

വായനാസാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കൽ

(കാർഡുകൾ,പുസ്തകങ്ങൾ,…)

ജൂലൈ 1-15

വളരാം

തുടർ വായന

ആശയാവതരണം

വായനാ ഫെസ്റ്റ്

 • പ്രശ്നം :സ്വതന്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിന്ന് പ്രയാസം നേരിടുന്നു.
 • ലക്ഷ്യം: ആശയ വിനിമയശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

ഉപപ്രവർത്തനം

Walk with arabic

മെറ്റീരിയൽ ശേഖരിക്കൽ

കേൾക്കാം പറയാം

 • പ്രശ്നം : നിഘണ്ടു ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നു.
 • ലക്ഷ്യം: എല്ലാ കുട്ടികളേയും നിഘണ്ടു ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ഉപപ്രവർത്തനം

വളരുന്ന നിഘണ്ടു

നിഘണ്ടു പരിചയം

ഉപപ്രവർത്തനം

വളരുന്ന നിഘണ്ടു

എന്റെ സ്വന്തം നിഘണ്ടു

 • പ്രശ്നം : പദസമ്പത്തിന്റെ കുറവ്
 • ലക്ഷ്യം : പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ

പ്രവർത്തനം

ഒരക്ഷരം

പദച്ചങ്ങല

പദങ്ങൾ

حرف واحد الفاظ عديدة

പദപ്പയറ്റ്

അറബിക് ക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം

പ്രവർത്തനക്കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കൽ

ക്ലബ്ബ് ശാക്തീകരണം

മഹാന്മാരെ അറിയൽ

പതിപ്പ് നിർമ്മാണം

വിദ്യാർഥിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രഹസ്യം : എമേർസൺ

ദിനാചരണങ്ങൾ പോസ്റ്റർ