അക്കൗണ്ട് നമ്പർ/IFSC എന്നിവയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബിൽ മാറിയ തുക അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവാതെ Return ആയാൽ Account Correction ചെയ്യുന്ന വിധം…

August 26, 2022 - By School Pathram Academy

*1). BIMS Bill ആണെങ്കിൽ* 👇

BIMS (DDO Login) – Beneficiary Account – Beneficiary Account Correction

edit Account number or IFSC

Then… BIMS (DDO Admin) – Beneficiary Account – Approval

*2). BIMS മുഖേന ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിച്ച ചെക്കിൽ (TSB Proceedings) നിന്നും account correction ചെയ്യുന്നതിന്* 👇

BIMS (DDO login) – TSB – TSB Account Correction

Edit Account number or IFSC

Then.. BIMS (DDO Admin) – TSB – Account Correction Confirmation

*3). സ്ഥിരം ജീവനക്കാരൻ്റെ SPARK ബിൽ ആണെങ്കിൽ* 👇

BIMS (DDO Admin) – ETSB – Rejection/Return – ETSB Beneficiary Rejection

*4). താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ്റെ SPARK ബിൽ ആണെങ്കിൽ* 👇

BIMS (DDO Admin) – ETSB – Rejection/Return – SPARK Account Rejection

*5). TSB Online വഴി ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫറിൽ account number / IFSC എന്നിവയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ* (ക്രെഡിറ്റ് ആകാതെ Return ആയാൽ) TSB Online ൽ തന്നെയുള്ള *Return A/C Correction* എന്ന മെനു വഴി തിരുത്തൽ വരുത്താം..

Category: News