അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ആവശ്യമില്ല എന്നതിന്റെ ഉത്തരവ്

August 27, 2023 - By School Pathram Academy

GO(p)no.138/16 പ്രകാരം അക്വറ്റൻസ് ആവശ്യമില്ല

Acquitance രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട

 

പകരം സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന tsb സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ

Bill No:

Gross Amount :

Net Amount :

Cashed on date : Rs.

Credited to ETSB A/c (s) on date as per the statement : Rs.

Balance :

Ddo യുടെ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തുക

30/01/2013 ലെ GO P NO 57/13/fin.

Stamp വേണ്ട റജിസ്റ്റർ വേണം