അങ്കണവാടികൾ നിർമിക്കാൻ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അതെ അങ്കണവാടിയിൽ ജോലി നൽകാമോ ?

April 21, 2022 - By School Pathram Academy

അങ്കണവാടികൾ നിർമിക്കാൻ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അതെ അങ്കണവാടിയിൽ ജോലി നൽകാം എന്നുള്ള സർക്കാർ ഓർഡർ