അധ്യാപകരുടെ ചുമതലകൾ, Rule 12 of Chapter IX KER, RTE Rule 18

June 04, 2022 - By School Pathram Academy

അധ്യാപകരുടെ ചുമതലകൾ

Rule 12 of Chapter IX KER, RTE Rule 18 എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ കൃത്യതയോടെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്

ബോധന പ്രക്രിയയിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്ലാസ് മുറികളിലേയും സ്കൂളിലേയും പൊതു അച്ചടക്ക പാലനം

സ്കൂളിലും സമൂഹത്തിലും മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറൽ

പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദൈനംദിനാസൂത്രണം തയ്യാറാക്കൽ

സ്കൂളിലും ക്ലാസിലും ഹാജരാകുനതിൽ കൃത്യത പാലിക്കൽ

കരിക്കുലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തൽ

കുട്ടികളുടെ ബോധന നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക

ക്ലാസ് പി.ടി.എ യുടെ സംഘാടനം

മാതൃകാപരവും മാന്യവുമായ വേഷം, ഭാഷ, പെരുമാറ്റം എന്നിവ പാലിക്കൽ

കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തൽ

സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറി ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുക

ഇൻസർവ്വീസ് പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക

വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സിലബസ് നിർമ്മിതി, പാഠപുസ്തക നിർമ്മിതി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക

സ്കൂൾ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ

Recent

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024

കേന്ദ്ര  സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ പ്ലേസ്‌മെന്റ്‌ ഡ്രൈവ്

July 11, 2024
Load More