അധ്യാപക ശാക്തീകരണം | അവധിക്കാല അധ്യാപക സംഗമം 2022

May 08, 2022 - By School Pathram Academy

ധനവിനിയോഗം

ഡി.ആർ.ജി പരിശീലനം – ക്രിയേറ്റീവ്റെസിഡൻഷ്യൽ (പ്ലാനിങ് ഉൾപ്പെടെ)

ഹോണറ്റോറിയം ആർ.പി – 250 (3പേർ രൂപ) പ്രതിദിനം

ഹോണറ്റോറിയംപങ്കാളികൾ – 200 പ്രതിദിനം ( സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുകേറ്റര്‍മാര്‍, എം.ജി.എൽ.സി വൊളണ്ടിയർ,മെന്‍റര്‍ ടീച്ചർ, ഉൾപ്പെടെ) യാത്രാബത്ത – കെ.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരം

സ്റ്റേഷനറി – 30 രൂപ പ്രതിശീർഷം

താമസം ഭക്ഷണം – 600 രൂപ പ്രതിദിനം

ഹാൾ വാടക – 4000 ജി.എസ്.ടി പ്രതിദിനം

കണ്ടിജൻസി – ബാച്ചിന് പരമാവധി 4000 രൂപവരെ

ഡി.ആർ.ജി പരിശീലനം – ക്രിയേറ്റീവ് നോൺറെസിഡൻഷ്യൽ (പ്ലാനിങ് ഉൾപ്പെടെ)

ഹോണറ്റോറിയം ആർ.പി – 250 (3പേർ രൂപ) പ്രതിദിനം

ഹോണറ്റോറിയംപങ്കാളികൾ – 200 പ്രതിദിനം ( സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുകേറ്റര്‍മാര്‍, എം.ജി.എൽ.സി വൊളണ്ടിയർ,മെന്‍റര്‍ ടീച്ചർ, ഉൾപ്പെടെ)

യാത്രാബത്ത – കെ.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരം (8 കി.മീ താഴെയാണെങ്കില്‍ പ്രതിദിനം 125 –രൂപ മെസ്അലവന്‍സ് അനുവദിക്കാം)

സ്റ്റേഷനറി – 30 രൂപ പ്രതിശീർഷം

കണ്ടിജൻസി – ബാച്ചിന് പരമാവധി 4000 രൂപവരെ

 

അധ്യാപകസംഗമം – റസിഡൻഷ്യൽ (പ്ലാനിങ് ഉൾപ്പെടെ )

ഹോണറ്റോറിയം ആർ.പി – 200 (3പേർ രൂപ) പ്രതിദിനം

യാത്രാബത്ത ആര്‍.പി – കെ.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരം

യാത്രാബത്ത പങ്കാളികൾ – കെ.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരം

സ്റ്റേഷനറി – 30 രൂപ പ്രതിശീർഷം

താമസം ഭക്ഷണം – 600 രൂപ പ്രതിദിനം

ഹാൾ വാടക – 4000+ജി.എസ്.ടി പ്രതിദിനം

കണ്ടിജൻസി – ബാച്ചിന് പരമാവധി 4000 രൂപവരെ

അധ്യാപക പരിശീലനം – നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ (പ്ലാനിങ് ഉൾപ്പെടെ )

ഹോണറ്റോറിയം ആർ.പി – 200 (3പേർ രൂപ) പ്രതിദിനം

യാത്രാബത്ത ആര്‍.പി – കെ.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരം

പങ്കാളികൾ – 125 മെസ് അലവന്‍സ് പ്രതിദിനം

സ്റ്റേഷനറി – 30 രൂപ പ്രതിശീർഷം

താമസം ഭക്ഷണം – 600 രൂപ പ്രതിദിനം

ഹാൾ വാടക – 4000+ജി.എസ്.ടി പ്രതിദിനം

കണ്ടിജൻസി – ബാച്ചിന് പരമാവധി 4000 രൂപവരെ

(കണ്ടിജൻസി- സാമഗ്രി ഒരുക്കല്‍, അധ്യാപക സംഗമാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കല്‍, കസേര, ഫാന്‍, ആവശ്യമെങ്കില്‍ ജനറേറ്റര്‍, കുടി വെള്ള സൌകര്യമെരുക്കല്‍.)

 

Recent

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അംഗീകൃത തൊഴിലാളികള്‍ക്കും  തൊഴില്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ…

July 13, 2024

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024
Load More