അധ്യാപക സ്ഥലം മാറ്റത്തിനെതിരെ കെഎസ്ടിഎ പ്രതിഷേധം

June 29, 2024 - By School Pathram Academy

അഞ്ച് അധ്യാപകരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനെതിരെ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു

Category: News