നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല

July 06, 2022 - By School Pathram Academy

 

നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

നാളെ (ജൂലൈ 7 ) കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

കാസർകോട് ജില്ല

കളക്ടർ

Category: News