എട്ടാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുളള നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

March 02, 2022 - By School Pathram Academy

എട്ടാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുളള 2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ (NMMSE)യുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാർച്ച്‌ 22നാണ് പരീക്ഷ.

വിശദമായ ടൈം ടേബിൾ പരീക്ഷാ
ഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ

(http://keralapareekshabhavan.in,
https://pareekshabhavan.kerala.gov.in) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.