എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി മുഴുവൻ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും

January 20, 2024 - By School Pathram Academy

an – ഒരു

are – ആകുന്നു.

have – ഉണ്ട്

I- ഞാൻ, എനിക്ക്

They_ അവർ

His – അവന്റെ

It – ഇത്

So- എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ/ അതു കൊണ്ട്

Could – കഴിഞ്ഞു

Should -ചെയ്യുക

up – മുകളിൽ

Next -അടുത്ത്

last അവസാനം

from – നിന്ന്

this – ഇത്

what എന്ത്?

How എങ്ങനെ?

when എപ്പോൾ

Here ഇവിടെ

about – കുറിച്ച്, ചുറ്റിലും

once ഒരിക്കൽ

Butഎങ്കിലും

out പുറത്ത്

No അല്ല

down – താഴെ, താഴത്ത്.

only മാത്രം

tommorrow നാളെ

a – ഒരു

am – ആകുന്നു.

was – ആയിരുന്നു.

had – ഉണ്ടായിരുന്നു.

you – നീ

she -അവൾ

her – അവളുടെ

then – അപ്പോൾ,എന്നിട്ട്

can – കഴിയും

shall – ചെയ്യാം

on – മേൽ

over – കഴിഞ്ഞു,ഉയർന്ന

first – ആദ്യം

for – വേണ്ട

that – അത്

us. -ഞങ്ങൾക്ക്,ഞങ്ങളോട്

which -ഏത്

do – ചെയ്യുക

who – ആര്

There – അവിടെ

hence – അതുകൊണ്ട്/ ഹേതുവായി

after-ശേഷം

and – ഉം

yes അതെ

our – നമ്മുടെ

middle – മധ്യത്തിൽ

yesterday -ഇന്നലെ

is – ആകുന്നു.

were -ആയിരുന്നു.

has – ഉണ്ട്

We_ നമ്മൾ, ഞങ്ങൾ

He – അവൻ

Him-അവനെ

Their അവരുടെ

wil – ചെയ്യും

them – അവരെ

in -ൽ

under- അടിയിൽ

between-ഇടയിൽ

ever- എപ്പോഴും

to -ലേയ്ക്ക്

would – ചെയ്യും

why എന്തുകൊണ്ട്

did – ചെയ്തു.

But- പക്ഷെ

where എവിടെ

because എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആകയാൽ, അതു കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ

if എങ്കിൽ

whom – ആരെ, ആരോട്

your – നിങ്ങൾ

me- എന്നെ, എനിക്ക്

today – ഇന്ന്

every – എല്ലാം, ഓരോന്നും

Category: News

Recent

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024

കേന്ദ്ര  സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ പ്ലേസ്‌മെന്റ്‌ ഡ്രൈവ്

July 11, 2024
Load More