എല്ലാ ഫയലുകളും എല്ലാ തട്ടുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതില്ല,ഭരണപരിഷ്കാര കമീഷൻ ശുപാർശ

April 27, 2022 - By School Pathram Academy

മന്ത്രിതലത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഫയലുകളുടെ രൂപമായി

തിരുവനന്തപുരം

ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്‌ ഓരോ ഫയലും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ സർക്കാർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സുപ്രധാന ചുവടുകൂടി. ഭരണപരിഷ്കാര കമീഷൻ ശുപാർശ,യുടെയും തുടർചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്രട്ടറിയറ്റിലെ ഫയൽ നീക്കത്തിന്റെ തട്ടുകൾ നിജപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

എല്ലാ ഫയലുകളും എല്ലാ തട്ടുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതില്ല, ആവശ്യമുള്ള തട്ടുകളിൽമാത്രം പോയാൽ മതി എന്നതാണ്‌ ശുപാർശ. ഫയലുകൾ അഞ്ചും ആറും തട്ടുകളിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുമ്പോഴേക്കും കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട്‌. അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമുതൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിവരെയുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ ഫയൽ പരിശോധനാതലങ്ങൾ രണ്ടാക്കി ചുരുക്കും.

വിവിധ സെക്രട്ടറി തലങ്ങളിലും മന്ത്രിതലത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിതലത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഫയലുകൾ സംബന്ധിച്ചും രൂപമായി. നയപരമായ തീരുമാനം, ഒന്നിൽകൂടുതൽ വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന പരാതികൾ, നയപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിപരമായ പരാതികൾ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നതും സങ്കീർണമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമുതലുള്ള ഉന്നതതലത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഫയൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന്‌ ഓരോ വകുപ്പിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ (തട്ടുകൾ) എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് അതത്‌ വകുപ്പുസെക്രട്ടറിമാർ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

Category: News