എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലം അറിയുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക്

May 27, 2024 - By School Pathram Academy

പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം

 

2024 മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയം, സ്ക്രൂട്ടിണി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം

https://sslcexam.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്

 

Category: News