കുട്ടികൾക്ക് ആധാർ എടുക്കുമ്പോളും, ആധാർ നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

June 27, 2024 - By School Pathram Academy

കുട്ടികൾക്ക് ആധാർ എടുക്കുമ്പോളും, ആധാർ നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Category: News