കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് KFC – Departmental Class KFC – Batch 13,Google meet 18-12-2012- 8.30 PM മുതൽ

December 17, 2021 - By School Pathram Academy

School Academy നടത്തിവരുന്ന Departmental Online Class – Google meet പതിമൂന്നാമത് ബാച്ച് നാളെ 18-12-2021 ശനിയാഴ്ച 8.30 PM മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഈ Online class ൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ 790 743 5156 ,89219 29801ൽ വട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.