കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസുകൾ

December 19, 2021 - By School Pathram Academy

+——+——-+——-+——-+——+

 

*🎏 ഫസ്റ്റ്‌ ബെൽ 2.0 🎏*

 

_കൈറ്റ്‌ വിക്റ്റേഴ്സ്‌_

 

 

_ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ്‌ ടു വരെ ഉള്ള ക്ലാസുകളിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകൾ_

 

_*18-12-2021,ശനി*_

 

+——-+——–+——+——-+ ——-+

 

*പ്രീ പ്രൈമറി*

 

*കിളിക്കൊഞ്ചൽ*

 

 

_________________________________

 

*1, ഒന്നാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഗണിതം*

 

 

_________________________________

 

*2, രണ്ടാം ക്ലാസ്‌*

 

*മലയാളം*

 

 

__________________________

 

*3, മൂന്നാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഇംഗ്ലീഷ്‌*

 

 

___________________________

 

*4, നാലാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഗണിതം*

 

 

____________________________

 

*5, അഞ്ചാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഹിന്ദി*

 

 

_____________________________

 

*6, ആറാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഐ സി ടി*

 

 

________________________________

 

*8, എട്ടാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഊർജ്ജതന്ത്രം*

_( English Medium )_

 

 

________________________________

 

*9, ഒമ്പതാം ക്ലാസ്‌*

 

*അടിസ്ഥാന പാഠാവലി*

 

 

*രസതന്ത്രം*

 

 

_________________________________

 

*പ്ലസ്‌ വൺ*

 

*പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്‌*

 

 

 

*അക്കൗണ്ടൻസി*

 

 

*ബോട്ടണി*

 

 

___________________________________

 

*12, പ്ലസ്‌ ടു*

 

*ബോട്ടണി*

 

 

*ഇംഗ്ലീഷ്‌*

 

 

*ഫിസിക്സ്‌*

 

 

*ഇക്കണോമിക്സ്‌*

 

 

 

*ഹിസ്റ്ററി*

 

 

 

*ബിസിനസ്‌ സ്റ്റഡീസ്‌*

 

 

________________

 

+——+—-

Category: Teachers Column