കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസുകൾ ഹൈസ്കൂൾ, 25-1-2022, ചൊവ്വ

January 26, 2022 - By School Pathram Academy

8, എട്ടാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഗണിതം*

 

 

________________________________

 

*9, ഒമ്പതാം ക്ലാസ്‌*

 

*ഗണിതം*

 

 

*ഇംഗ്ലീഷ്‌*

 

 

__________________________________

 

*10, പത്താം ക്ലാസ്‌*

 

*ഊർജ്ജതന്ത്രം*

 

 

 

*ഗണിതം*

 

 

 

*ഗണിതം 2*

 

Category: Teachers Column