ഗണിതോത്സവം 2022 ൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ Fathim binth Samir  ന് അഭിനന്ദങ്ങൾ 

May 19, 2022 - By School Pathram Academy

ഗണിതോത്സവം 2022

സ്കൂൾ പത്രം

സ്കൂൾ ടി.വി

സ്കൂൾ അക്കാദമി

സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ

Fathim binth samir

ST. Mary’s L.P.S Kaliyar , Idukki

അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Category: Ganitholsavam