ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ Bilgah Mariya Shaji ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ..

May 20, 2022 - By School Pathram Academy

ഗണിതോത്സവം 2022

സ്കൂൾ പത്രം

സ്കൂൾ ടി.വി

സ്കൂൾ അക്കാദമി

സംയുക്തമായി അവധിക്കാലത്ത് നടത്തിയ ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ

Bilgah Mariya Shaji ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ …ST.JOSEPH’S U.P SCHOOL CHUNANGAMVELY, ERNAKULAM

Category: Ganitholsavam