ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ K.K. DEV NANDH ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

May 25, 2022 - By School Pathram Academy

ഗണിതോത്സവം 2022

സ്കൂൾ പത്രം

സ്കൂൾ ടി.വി

സ്കൂൾ അക്കാദമി സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഗണിതോത്സവത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ

 

K.K. DEV NANDH ന്

അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

G M U P school Anjukunnu, Wayanad

Category: Ganitholsavam