ഗണിതോത്സവ ഗാനവുമായി കണ്ണൂർ സരസ്വതി വിജയം UP സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി SᕼIᐯᗩᑎYᗩ ᖇIᑎESᕼ

April 07, 2022 - By School Pathram Academy

ഗണിതോത്സവ ഗാനവുമായി കണ്ണൂർ സരസ്വതി വിജയം UP സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി SᕼIᐯᗩᑎYᗩ ᖇIᑎESᕼ👇👇👇

https://youtube.com/shorts/8fOTdYX4ykU?feature=shar

 

 

 

Category: Ganitholsavam