ജോലി ഒഴിവ്

May 30, 2022 - By School Pathram Academy

പുത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ജീവശാസ്ത്രം, ഊർജ്ജതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു. അഭിമുഖം ജൂൺ 2ന് രാവിലെ 10ന്. ഫോൺ: 0487- 2352436

Category: Job Vacancy