ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ദിനാചരണങ്ങൾ

December 02, 2021 - By School Pathram Academy

ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ദിനങ്ങൾ

 

ഡിസംബർ 1 – ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം

ഡിസംബർ 2 – ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം

ഡിസംബർ 2 – അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം

ഡിസംബർ 2 – മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം

ഡിസംബർ 3 – ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം

ഡിസംബർ 3 -ലോക വികലാംഗദിനം

ഡിസംബർ 3 – സംസ്ഥാന കിഴങ്ങ് വിള ദിനം

ഡിസംബർ 4 – ദേശീയ നാവികസേന ദിനം

ഡിസംബർ 5 – അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിനം

ഡിസംബർ 5 – ദേശീയ മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം

ഡിസംബർ 5 – അന്താരാഷ്ട്ര വോളണ്ടിയർ ദിനം

ഡിസംബർ 6 – മഹാപരിനിർവാൺ ദിവസ്

ഡിസംബർ 7 – ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം

ഡിസംബർ 7 – അന്താരാഷ്ട്ര പൊതു വ്യോമയാന ദിനം

ഡിസംബർ 9 – അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനം

ഡിസംബർ 10 – സാർവ്വദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

 

ഡിസംബർ 10 – അന്താരാഷ്ട്ര ബാല പ്രക്ഷേപണ ദിനം

ഡിസംബർ 11 -അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത ദിനം

ഡിസംബർ 14 – ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനം

ഡിസംബർ 16 – ദേശീയ വിജയ ദിനം

ഡിസംബർ 18 – ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം

ഡിസംബർ 18 – അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം

 

ഡിസംബർ 18 – അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനം

ഡിസംബർ 19 – ഗോവ വിമോചന ദിനം

ഡിസംബർ 20 – അന്താരാഷ്ട്ര മാനവ ഐക്യ ദാർഢ്യ ദിനം

ഡിസംബർ 22 – ദേശീയ ഗണിത ദിനം (ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മ ദിനം)

ഡിസംബർ 23 – ദേശീയ കർഷക ദിനം (ചൗധരി ചരൺ സിംഗിന്റെ ജന്മ ദിനം)

ഡിസംബർ 24 – ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം

ഡിസംബർ 25 – ദേശീയ സദ്ഭരണ ദിനം ( അടൽ ബിഹാരി വാജ്പയിയുടെ ജന്മദിനം)

ഡിസംബർ 26 – ലോക ബോക്സിങ് ദിനം