തുടർച്ചയായി എട്ടാം തവണയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ A ഗ്രേഡ്

January 08, 2024 - By School Pathram Academy

HS വിഭാഗം യക്ഷഗാനത്തിൽ തുടർച്ചയായി എട്ടാം തവണയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ A ഗ്രേഡ്.

ഡി. ഡി. സഭ ഹൈസ്കൂൾ, കരിമ്പാടം.

Category: NewsSchool News