പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ   Anamika.S ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ         

June 23, 2022 - By School Pathram Academy

സ്കൂൾ പത്രം

സ്ക്കൂൾ ടി.വി

സ്ക്കൂൾ അക്കാദമി സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് Achivement Certificate കരസ്ഥമാക്കിയ   Anamika.S ന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Anamika.S

Government UP School

Elampally