പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ്

March 31, 2022 - By School Pathram Academy