പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം – സ്കൂൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ പാചക തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-

February 26, 2022 - By School Pathram Academy

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം – സ്കൂൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ പാചക തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം – സ്കൂൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ പാചക തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-