പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം …

August 05, 2022 - By School Pathram Academy

പ്ലസ് വൺ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

 

ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിൽ അവരുടെ ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

 

ഘട്ടം 1 : http://www.hscap.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക

ഘട്ടം 2 : കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ- SWS ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക,

ഘട്ടം 3 : യൂസർ നെയിം, പാസ്സ്‌വേർഡ്, ജില്ല എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂക

ഘട്ടം 4 : അലോട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

ഘട്ടം 5 : ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് റിസൽറ്റ് എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 6 : പ്രിന്റ് അലോട്ട്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

താൽക്കാലികവും സ്ഥിരവുമായ അഡ്മിഷൻ എന്താണ്?

ആദ്യ ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിരമായ പ്രവേശനം നേടണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടാൻ കഴിയും, അതുവഴി അവർക്ക് സാധ്യമായ ഉയർന്ന ഓപ്ഷൻ അറിയാൻ അടുത്ത അലോട്ട്മെന്റിനായി കാത്തിരിക്കാം. കൂടാതെ, അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാനും നിലവിൽ അനുവദിച്ച സ്കൂളിൽ അവരുടെ സ്ഥിര പ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിക്കാനും കഴിയും. താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് അയയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

 

പ്ലസ് വൺ ഹയർ ഓപ്ഷനുകൾ എങ്ങനെ റദ്ദാക്കാം?

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാനും നിലവിൽ അനുവദിച്ച സ്കൂളിൽ അവരുടെ സ്ഥിര പ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിക്കാനും കഴിയും.

 

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ?

കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ പേജിൽ ലഭ്യമായ രണ്ട് പേജുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ, യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈ-ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണം. ഇവയുടെയെല്ലാം ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തു ചെയ്യണം?

ഹയർ സെക്കൻഡറി സിംഗിൾ വിൻഡോ അഡ്മിഷൻ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളും വിഷയ കോമ്പിനേഷനും ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിനായി കാത്തിരിക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി, പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ HSCAP

സന്ദർശിക്കുക (https://www.hscap.kerala.gov.in).

 

പ്രവേശനം ആഗസ്ത് അഞ്ച് മുതൽ

പ്ലസ്സ് വൺ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ആഗസ്ത് അഞ്ച് രാവിലെ 11 മണി മുതൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നവിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം ആഗസ്ത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ നടക്കും.

 

അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഗേറ്റ് വേ ആയ http://www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ “Click for Higher Secondary Admission” എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഹയർസെക്കണ്ടറി അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് Candidate Login-SWS എന്നതിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ First Allot Results എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ First Allot Results എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററിലെ നിർദ്ദിഷ്ഠ തീയതിയിലും സമയത്തും പ്രവേശനത്തിനായി അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ രക്ഷകർത്താവിനോടൊപ്പം 2022 ജൂലൈ 7 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സൽ സഹിതം ഹാജരാകണം.

 

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രിന്റ് എടുത്ത് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നൽകുന്നതാണ്. ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ ഫീസടച്ച് സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണം. പ്രവേശന സമയത്ത് ജനറൽ റവന്യൂവിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനു ശേഷം കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ Fee Payment എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഓൺലൈനായി അടക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഫീസടക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഫീസടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ഓഷനുകളിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം താൽക്കാലിക പ്രവേശനത്തിന് ഫീസടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. താൽക്കാലിക പ്രവേശനമോ സ്ഥിര പ്രവേശനമോ നേടാം. താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടുന്നവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും ഉയർന്ന ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള നൽകേണ്ടത്. പ്രവേശനം നേടുന്ന റദ്ദാക്കുകയും സ്കൂളിലാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും താൽക്കാലിക പ്രവേശനം നേടാതിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തുടർന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്റുകളിൽ പരിഗണിക്കില്ല.

 

ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഇടം നേടാത്തവർ അടുത്ത അലോട്ട്മെന്റുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഓരോ സ്കൂളിലേയും കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള അവസാന റാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

 

ഇതുവരെ അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അലോട്ട്മെന്റിനു ശേഷം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിനായി പുതിയ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുഖ്യഘട്ടത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾനൽകിയതുമൂലവും ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകാത്തതിനാലും അലോട്ട്മെന്റിന് പരിഗണിക്കാത്ത അപേക്ഷകർക്കും സപ്ലിമെന്ററി ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

 

സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ടും ഇതിനോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിലെ Candidate Login-Sports ലെ Sports Results എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കും. അഡ്മിഷൻ ………………. തീയതികളിൽ ആയിരിക്കും. വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

Category: News