ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിയമനം

July 16, 2022 - By School Pathram Academy

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം :  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
കേരള വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോറസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയിൽ ഒഴിവുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ-കം-ആർട്ടിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമാനതസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുവരിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിയമനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ജോലിചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ടായിരിക്കണം. വനം-വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ മുൻപരിചയമുള്ളർക്ക് മുൻഗണന. മാതൃവകുപ്പിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപപത്രം സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി), ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേർസ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം – 14 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ 31 നകം സമർപ്പിക്കണം.

Category: News