ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി/വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കായി കേന്ദ്ര സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഐഡി കാര്‍ഡ് ആണ് UDID അഥവാ

December 03, 2021 - By School Pathram Academy

ഭിന്നശേഷിക്കര്‍ക്കായി/വൈകല്യം_ _അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കായി കേന്ദ്ര സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു_ _പ്രത്യേക ഐഡി കാര്‍ഡ് ആണ് UDID അഥവാ_

*യുണീക്ക് ഡിസബിലിറ്റി കാര്‍ഡ്.* _വൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒരു കാർഡ് വഴി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് വന്നത്_

*ആര്‍ക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?*

( ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് / അംഗപരിമിതര്‍ക്ക്)

1. തളര്‍വാതം

2. കാഴ്ച ശക്തി നിശിത പരിധിയിൽ കുറവുള്ളവർ

3. ചലനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം (loco-motor Disability )

4. കുഷ്ട രോഗം (leprosy)

5. മാനസിക വളര്‍ച്ച കുറവ്

6. മനോരോഗം

7. കേൾവി കുറവ്

8. വളര്‍ച്ച മുരടിപ്പ് (Dwarfism)

9. അപസ്മാരം , അല്‍ഷിമേഷ്‌സ്‌ രോഗം,വിറവാതം (Parkinson) ,പ്രയാസകരമായ മറ്റു neurological കണ്ടീഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ

10. Hemophilia

11.ശരീരത്തിന്‍റെ മൃദുകലകള്‍ കല്ലിക്കുന്ന അവസ്ഥ (sclerosis)

12. സംസാര ശേഷിക്കുറവ്

13. Thalassemia – Blood ൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം

തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ എല്ലാം ഇതിന്‍റെ പരിധിയില്‍ പെടും

*എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് വേണ്ടത്…?*

1. ഫോട്ടോ

2. വെള്ള പേപ്പറിൽ ഉള്ള ഒപ്പ്

3. അഡ്രസ് പ്രൂഫ്

4. ആധാർ കാർഡ്

5. Blood Group

6. നിലവിൽ വൈകല്യം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടങ്കിൽ അത് കരുതുക.

7. ജോലി ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍.