ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള 4% സംവരണം: അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം…!!

February 10, 2022 - By School Pathram Academy

ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള 4% സംവരണം: അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം…!!

 

03.04.2021 തീയതിയിലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാറ്റഗറി നമ്പർ 57/2021 പ്രകാരമുള്ള കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ/ ഗവ. സെക്രട്ടറിയേറ്റ്/ അഡ്വക്കേറ്റ്

ജനറൽ ഓഫീസ് /ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റർ തസ്തികയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിനും

25.08.2020 തീയതിയിലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ 59/2020 പ്രകാരമുള്ള കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്

ട്രൈബ്യൂണലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിനും 25.08.2020 തീയതിയിലെ

സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 4 ശതമാനം സംവരണം

നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലേക്കായി 08.02.2022 തീയതിയിലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം 2022 ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 22 വരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Category: News

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More