മഴ അപ്ഡേറ്റ്സ് , 02.08.2022 – ചൊവ്വ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകൾ

August 01, 2022 - By School Pathram Academy

– മഴ അപ്ഡേറ്റ്സ്

അവധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലകൾ

02.08.2022 – ചൊവ്വ

തിരുവനന്തപുരം

എറണാകുളം

പത്തനംതിട്ട

ആലപ്പുഴ

കോട്ടയം

ഇടുക്കി

കൊല്ലം

Category: News