മെയ് 27 നകം സ്കൂളുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും  ഭിത്തികൾ പെയ്ന്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാനും  സർക്കാർ ഉത്തരവ് :-

May 25, 2022 - By School Pathram Academy

മെയ് 27 നകം സ്കൂളുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും  ഭിത്തികൾ പെയ്ന്റ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാനും  സർക്കാർ ഉത്തരവ്