രക്തദാനത്തിന് പുറമെ, രക്തഘടകങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ആകസ്മികാവധി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്

July 13, 2023 - By School Pathram Academy

ഉത്തരവ്

 

രക്തദാനത്തിന് പുറമെ, രക്തഘടകങ്ങൾ (അരുണ രക്താണുക്കൾ, പ്ലാസ്മ, പ്ലേറ്റ് ലറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവ) ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പരമാവധി നാല് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ആകസ്മികാവധി പരാമർശത്തിലെ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ പരമാവധി 4 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ആകസ്മികാവധി കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ, ഭാഗം 1, അനുബന്ധം VII, സെക്ഷൻ II, ചട്ടം 21 പ്രകാരം അവദനീയമാണ്. എന്നാൽ ഈ ആനുകൂല്യം രക്ത ഘടകങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

2 സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ, ഭാഗം 1 അനുബന്ധം 1 സെക്ഷൻ , ചട്ടം 21 പ്രകാരം അനുവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആകസ്മികാവധി രക്തഘടകങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് കൂടി ടി ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. രക്തദാന ത്തിനോ രക്തഘടകദാനത്തിനോ രണ്ടിനും കൂടിയോ അനുവദിക്കുന്ന ആകെ അവധി ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ നാലിൽ അധികരി ക്കാൻ പാടില്ല.

3. കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് പ്രത്യേകം ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ്

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

Recent

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അംഗീകൃത തൊഴിലാളികള്‍ക്കും  തൊഴില്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ…

July 13, 2024

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024
Load More