ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയ്നുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ

June 03, 2023 - By School Pathram Academy

വിഷയം:

 

ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുളള സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് കാണുന്നു.

 

“പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരെ പോരാടുക” (Beat Plastic Pollution) എന്നതാണ് UNEP യുടെ ഇത്തവണത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം.

ഹരിത വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിനുളളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറി യുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കി “വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ക്യാമ്പസ് ആയി സ്കൂളുകൾ മാറണം. ആയതിന് അവബോധം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

1. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയ്നുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സുസ്ഥിര സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ രചനകളും സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 

2. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവത്കരിക്കു ന്നതിന് ക്ലാസ്സ് മുറികളിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ ണത്തിനായുളള ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനും പങ്കിടാനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളും അവതരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം.

 

3. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രീതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വിവിധ തരം മാലിന്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

 

4. സ്കൂളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം വനംവകുപ്പ് വൃക്ഷത്തൈകൾ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന താണ്. മരങ്ങൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടീൽ ഡ്രൈവുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർ ത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്ന തിനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും വന്യജീവികൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നതിനും മരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പരിപാടികൾ പുതുതായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പി ക്കേണ്ടതാണ്.

 

5. പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും കലയിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 

6. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഒരു ദിവസത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്, മറിച്ച് പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തിനും, പ്രവർത്തനത്തിനും ഉത്തേജകമായി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദിവസത്തിനപ്പുറം സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുടരാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി.