വകുപ്പ്തല പരീക്ഷക്ക് ഫ്രീചാൻസ്

April 04, 2023 - By School Pathram Academy

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കൂടി നിർബന്ധമായും പാസ്സാകേണ്ട വകുപ്പുതല പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിന് ഒരു തവണ മാത്രം ഫ്രീ ചാൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവായി.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഈ ആനുകൂല്യം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

 

 

വകുപ്പുതല പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിന്

👇👇👇👇

https://www.departmentaltests.com/

Category: News