വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി മാന്വൽ – ഭാഗം 5 പ്രവർത്തന ഫീസ്

June 27, 2023 - By School Pathram Academy

  • പ്രവർത്തന ഫീസ്

 

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തുക പി.ടി.എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ വിദ്യാലയവും നൽകണം.

എൽ.പി സ്കൂൾ 100 രൂപ

യു.പി സ്കൂൾ – 200 രൂപ

ഹൈസ്കൂൾ 300 രൂപ

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ.മാർ സമാഹരിച്ച് ഡി.പി.ഐ.യുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് ജൂലൈ 31-ന് മുമ്പ് വിദ്യാരംഗം എഡിറ്ററുടെ പേരിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

 

സ്കൂൾ, സബ്ജില്ല, റവന്യൂ ജില്ല, സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റു സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സ്കൂൾതല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പി.ടി.എ/എസ്.എം.സി.യുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.