വ്യവസായ വകുപ്പിൽ 1155 ഇന്റെൺസിനെ നിയമിക്കുന്നു 

February 12, 2022 - By School Pathram Academy

വ്യവസായ വകുപ്പിൽ 1155 ഇന്റെൺസിനെ നിയമിക്കുന്നു

 

2022 -2023 സാമ്പത്തിക വർഷം സംരംഭക വർഷമായി ആചരിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി വ്യവസായ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. പ്രസ്തുത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉത്‌പാദന സേവന മേഖലകളിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭംങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വൻ പദ്ധതിയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ സംരംഭംങ്ങൾ തുടങ്ങാം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊതു ബോധവത്കരണം നൽകും. 2022 ഫെബ്രുവരി – മാർച്ച് മാസത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും പൊതു ബോധവത്കരണ ശില്പശാലകൾ നടത്തപ്പെടുക. ശില്പശാലയിലെ സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കു ശേഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യപൂർവ്വം കടന്നു വരുന്നവർക്കായി ലോൺ ലൈസൻസ്, സബ്‌സിഡി മേളകൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 1155 ഇന്റെൺസിനെ നിയമിക്കുന്നത്.

 

കേരളത്തിലെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലും ആയിരിക്കും ഇന്റെൺസിന്റെ നിയമനം. വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തിലൂടെ സംരംഭ രൂപീകരണവും സംരംഭങ്ങളുടെ തുടർച്ചയും കൈത്താങ്ങും ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്റെൺസിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. ബി. ടെക് , എം. ബി. എ ബിരുദധാരികളായ, 30 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്കാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്‌ അവസരം. പ്രതിമാസം 20,000 രൂപയാണ് സ്റ്റൈപൻഡ് ആയി ലഭിക്കുക. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിയമനം ഉണ്ടാകുക. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 9/ 02/2022 മുതൽ 23/ 02/2022 വരെ സിഎംഡി യുടെ വെബ്സൈറ്റ് (www.cmdkerala.net) വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വ്യവസായ വകുപ്പിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കൊണ്ട് സംരംഭ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി സാമൂഹിക പുനർനിർമാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

 

Director of Industries and Commerce

Govt. of Kerala

 

#vyavasayavarthakal #industriesnews #businessworld #career #startup #1lakhmsme #keralabusiness

Category: News