സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സഹചാരി അവാർഡ് രാമമംഗലം ഹൈസ്കൂൾ എസ് പി സി ക്ക്

December 02, 2021 - By School Pathram Academy

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സഹചാരി അവാർഡ് രാമമംഗലം ഹൈസ്കൂൾ എസ് പി സി ക്ക്

രാമമംഗലം: സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ സഹചാരി അവാർഡ് രാമമംഗലം ഹൈസ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിക്ക്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ജില്ലാതല അവാർഡാണിത്. രാമമംഗലം ഹൈസ്കൂളിലെ എസ്‌പിസി യൂണിറ്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ സന്ദർശനം, വീടുകളിലെത്തി പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വിവിധ പരിപാടികൾ, നോട്ട് ബുക്ക് വിതരണം,ഓണക്കോടി വിതരണം,എസ് വി സി കേഡറ്റ് കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻ്റെറിങ്, പഠനോപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റുകൾ, ചികിത്സാ സഹായം, എന്നിവ ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയവ SPC നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

10000 രൂപയും പ്രശസ്തി ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.അന്താരാഷ്ട്ര ഭിന്ന ശേഷി ദിനത്തിൽ ഡിസംബർ 3 ന് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

Category: NewsSchool News