സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിന്റെ ലക്ഷ്യവും – പ്രവർത്തനങ്ങളും

June 21, 2023 - By School Pathram Academy
  • സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിൽ

 

  • ലക്ഷ്യം

• ഓരോ വിഷയം ബോധനം, നടത്തുന്ന അധ്യാപകരുടെ സംഘപ്രവർത്തനം മുഖേന അധ്യാപനശേഷിയുടെ വികാസത്തിന്

• പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലെ പ്രശ്നമേഖലകൾ കണ്ടെത്തി. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് നൂതന ഉപാധികളും മാർഗങ്ങളും കണ്ടത്തുന്നതിന്

• പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഗവേഷണാത്മകമായി അവ അരിപ്പിച്ച് മികച്ചവ മറ്റു അദ്ധ്യാപകരിലേക്ക് വ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിന്

• ഓരോ വിഷയത്തിലേയും വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഉള്ളടക്ക വികസനതലം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്ക വിശദീകരണവും മുന്നൊരുക്കവും നടത്തുന്നതിന്

• ഓരോ പാഠഭാഗത്തിനും ഉചിതമായ പഠന-ബോധന ഉപകരണങ്ങളും ഉപാധികളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുന്നതിനും അധിക വായനയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ, റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റു അനുബന്ധ വിവരണശേഖര ഉപാധികൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും

 

• പഠിച്ച ആശയങ്ങളും വസ്തുതകളും അധ്യാപകരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനും

 

  • നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

• വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച അദ്ധ്യാപകരുടെ മികവുകൾ ഈ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം നൽകണം.

• കുട്ടികൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പഠനോപകരണങ്ങളും രീതികളും മറ്റു അദ്ധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി പങ്കുവെയ്ക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കണം.

• പ്രതിമാസ ക്ലസ്റ്റർ/തുടർ അധ്യാപക ശാക്തീകരണ യോഗങ്ങളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങളും മികവുകളും അവതരിപ്പിക്കു വാൻ വേണ്ടത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.

• സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലബ് പ്രവർത്ത നങ്ങളും ദിനാചരണങ്ങളും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടത്ര ആലോചനകൾ നടത്തുക.

• സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിലിൽ ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക.

 

• കുട്ടികളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് ആവശ്യമായ ക്രമീ കരണവും സമയവും കണ്ടെത്തുക.

 

• മാതൃക ടീച്ചിംഗ് മാന്വൽ കണ്ടെത്തി, ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കുക.

 

• സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിൽ കൺവീനർമാർ, ആ വിഷയത്തിന്റെ അക്കാദമിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ ഭാരവാഹികൾക്ക് അതാൽ സമയത്ത് നൽകുക.

 

• വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, സബ്ജില്ല തലങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റ് കൗൺസിലിന് ഏകീകരിച്ച പ്രവർത്തനപരിപാടികളും കലണ്ടറും ചിട്ടപ്പടുത്തുക.

 

• കുട്ടികളുടെ നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണത്തിനും അവയുടെ വിശകല നത്തിനും ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തിനാവശ്യമായ ഫോർമാറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഹാരബോധന നട പടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മുഖ്യപരിഗണ നൽകുക.

 

• കുട്ടികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരി ക്കുക.

Recent

സംസ്കൃതം പഠിക്കാം – തയ്യാറാക്കിയത് : – സിദ്ധാർഥ് മാസ്റ്റർ, കൂടാളി HSS,…

July 15, 2024

പി.ആര്‍.ഡിയില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കണ്ടന്റ് എഡിറ്റര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

July 15, 2024

ഏകപക്ഷീയമായ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറിനെതിരെ KPSTA നൽകിയ ഹർജിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ കുര്യൻ ജോർജ്…

July 15, 2024

ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 15, 2024

6 ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

July 14, 2024

മഴ: നാളത്തെ അവധി അറിയിപ്പ്

July 14, 2024

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണം: മഴക്കോട്ട് കൊണ്ട് ശരീരമാകെ മൂടി, കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക്…

July 14, 2024

ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ

July 14, 2024
Load More