സമന്വയ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

August 25, 2022 - By School Pathram Academy
  • സമന്വയ പോര്‍ട്ടലില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയത്തിന് ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Link

https://samanwaya.kite.kerala.gov.in/index.php/Publicview/TeachersBank

Category: News