സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കുറെ രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമെന്നറിയണ്ടേ ?

June 03, 2022 - By School Pathram Academy

സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകൾ

 

1. Main Cash Book

 

2. Acquittance of Lumpsum Grant

 

3. Acquittance of different Scholarship

 

4. Admission Register

 

5. Register of Private Study Pupils with Applications

 

6. Counterfoils of TC issued and application for T.C

 

7 TC received and application for Admission

 

8. Stock Registers:

 

a) Furniture

b) Appliances

c) Office Stores

d) Library books

e) Laboratory Equipments

 

f) Games Articles

 

g) Audio Visual Aids

 

h) Materials and Finished products of Crafts

 

9. Teachers Signature Books

 

10 Casual Leave Register with applications

 

11. Register of Leave other than CL, with applications

 

12. Inward and Outward Registers

 

13. Increment Register

 

14. Establishment Register

 

15. Log Book

 

16. Notice Book

 

17. Factual Diary

 

18. Inspection Diary

 

19. Supervision Diary

 

20. Visitors Diary

 

21. Movement Register

 

22. Other Duty Register with Attendance Certificates

 

23. Substitution Workbook

 

24. Register Showing the residential address of Teachers

 

25. Stagnation Register

 

26. Consolidated Fee Register

 

27. Consolidated Mark Register

 

28. Invidual Cash books on Special Fees

 

29. Day Book of Special fee collection

 

30. General Cash book of Special fees

 

31. Voucher File with invoice and Quotations

 

32. Removal Register

 

33. Arrear Demand Register

 

34. Issue Register of Library books

 

35. Fee Receipt books and Hand books of fee collection

 

36. Register of Advances, Recoveries and Court Attachment

 

37. Register of Refund

 

38. Register of Audit/Inspection Objections and clearance

 

39. Register showing accounts on flags and seals

 

40. Bill Register

 

41. Register of O. B. C., O.E.C., S.C and S.T Students

 

42. Register of Chalan and Chalan file

 

43. Register of linguistic Minority

 

44. Pupils attendance Register

 

45. Register of immovable properties and Details of accommodation

 

46. Register of Service books with service books

 

47. Register for the issue of Extracts of Admission Register with applications

 

48. Register to check submission of lesson plan and composition work

 

49. Timetable and Year Plan

 

50. Punishment Register

 

51. Minutes, of Staff Council and Subject Councils

 

52 Minutes Cash Book and Receipt Book of PT.A

 

53. Stock Register and other records on Noon-feeding

 

54. Pass Books for Deposits

 

55. Minutes books of Special fees advisory committee and approved Budget 56. Register showing the auction sale of unserviceable articles and valued answer scripts

 

57. Breakage register

 

58. Register showing the inservice courses of Teachers 59. S.S.LC Duplicate Register

 

60. Registers relating to the conduct of SSLC and other public examination

 

61. Liability Register

 

62. Night Duty Register

 

63. FB.S and Group Insurance Register 64. Register showing Medical Reimbursement

 

65. Cashbook and acquittance of N.C.C

 

66. Register showing pending pensionary claims 67. Register of stamp account

 

68. Contingent Register with connected vouchers

69. Kuthakapattom Register

 

70. Register Showing Lending of School Buildings

 

71. Register of closure of F.B.S With Connected Files

 

72. Register of Sanctioning of G.P.F Loans

Recent

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അംഗീകൃത തൊഴിലാളികള്‍ക്കും  തൊഴില്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ…

July 13, 2024

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024
Load More