സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ / മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ മുറിയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ?

July 02, 2024 - By School Pathram Academy

വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു.

1.സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ / മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ മുറിയ്ക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. (ഗവൺമെന്റ് / എയ്‌ഡഡ് സ്കൂളുകളുടേത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെലവിലും, അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ സ്വന്തം ചെലവിലുമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് ).

 

2.അനധികൃത ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം കാരണം ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 2019 വരെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പിഴ അടച്ച് റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്രകാരം ക്രമവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിനും 2019 ശേഷമുള്ളതോ മുൻപേ ഉള്ളതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കെ.എം.ബി.ആർ/ കെപിബിആർ വ്യവസ്ഥകളിൽ അനുവദനീയമായ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അതത് സ്കൂൾ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

 

3.തുറന്ന കിണറുകൾക്ക് ആൾമറ, മൂടി എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ചെലവ് സർക്കാർ/പി ടി എ/ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, എയ്‌ഡഡ്/ അൺ എയ്‌ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ ചെലവ് അതാത് മാനേജ്മെന്റും വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

 

4.ഫയർ & സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലിഫ്റ്റ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്.

 

5. ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഫാൾസ് സീലിങ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടവ അപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

6. പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് റാംപ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ റാംപ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് capsule lift പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

 

7. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന സൂപ്പർ വിഷൻ ചാർജ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ഛേണ്ടതാണ്.

 

8. Life Threatening അല്ലാത്ത, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾക്ക് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിനു മുമ്പായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് റഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന നിബന്ധനയോടെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായി താത്ക്കാലിക ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിബന്ധനകൾ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിനു മുമ്പായി പാലിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള സത്യവാങ്‌മൂലം അതത് സ്കൂൾ അധികൃർ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

 

9. കെ.ഇ.ആർ, കെ.എം.ബി.ആർ/ കെപിബിആർ വ്യവസ്ഥകളിലെ നിബന്ധനകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

 

10. KIIFB ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച / നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. UDE ആരംഭിക്കുവാനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ

 

മേൽ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്. യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയ്ക്ക് അവസാനിച്ചു. (യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേര് വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More