സ്കൂൾ പത്രം – ക്വിസ് പരമ്പര -5

January 06, 2022 - By School Pathram Academy

1. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം❓

✅ തമിഴ്നാട്

2. ഇന്ത്യയിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവുമധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏതാണ്❓

✅ ബ്രഹ്മപുത്ര

3. ടോട്ടൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പാശ്ചാത്യർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയ കല ഏതാണ്❓

✅ കഥകളി

4. അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു❓

✅ ഓസ്റ്റിയോളജി

5. ഇന്ത്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു❓

✅ ഹോമി ജെ ഭാഭാ

6. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്❓

✅ രാമനാഥ് ഗോയങ്കെ

7. മൈക്രോ ബയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്❓

✅ ലൂയിസ് പാസ്ചർ

8. കൗടില്യൻ രചിച്ച അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നദി ഏത്❓

✅ പെരിയാർ

9.കേരളത്തിലെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്❓

✅ പെരിയാർ

10. കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്❓

✅ ഗോദവർമ്മരാജ

11.കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ്❓

✅ പാമ്പാടും ചോല

12. കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിലെ നോബേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം ഏതാണ്❓

✅ ട്യൂറിങ് പുരസ്കാരം

13. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ആര്❓

✅ ജാക്വസ് ഡ്രെസ്സെ

14. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം❓

✅ കേരളം

15. റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന പേരിൽ വാർഷിക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്❓

✅ മൊറാർജി ദേശായി

16. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത്❓

✅ 1951

17. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്❓

✅ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ (റഷ്യ)

18. ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതെന്ന്❓

✅ 1952 ഒക്ടോബർ 2

19. ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തായിരുന്നു❓

✅ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

20. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മാതൃക മുന്നോട്ടു വച്ചത് ആര്❓

✅️ പി.സി മഹലനോബിസ്

21. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എന്ന്❓

✅ 2014 സപ്തംബർ 25

22. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ചിഹ്നം❓

✅ സിംഹം

23. ഗംഗാനദിയെ പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് മാലിന്യ മുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏത്❓

✅ നമാമി ഗംഗ.

Category: IAS