സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള സാലറി അക്കൗണ്ട് മാറ്റി പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കാം

March 18, 2022 - By School Pathram Academy

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള സാലറി അക്കൗണ്ട് മാറ്റി പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്ന വിധം എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കാം.

 

സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സാലറി അക്കൗണ്ട് മാറ്റി പുതിയ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് BIMS ബിംസിന്റെ ഡിഡിഒ അഡ്മിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് .

 

ലോഗിൻ ചെയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പേജിൽ ഇടതു സൈഡിൽ  കാണുന്ന ETSB എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക .

ETSB യുടെ Sub Menu സബ് മെനു ആയി കാണുന്ന Beneficiary Account Change എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക .

 

ഈ പേജിൽ ജീവനക്കാരന്റെ PEN ,ETSB Account Number എന്നിവ കൊടുത്തു Retrieve എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക .

 

(ETSB അക്കൗണ്ട് കാണുന്നതിനായി സ്പാർക്ക് ലോഗിൻ ചെയിതു Salary Matters–>Changes in the month–>>Present Salary എടുത്താൽ ജീവനക്കാരന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാണാവുന്നതാണ്)

 

ഈ ജീവനക്കാരൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.അതിന്റെ സൈഡിൽ ആയി Action എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക .

 

അപ്പോൾ തൊട്ടു താഴെ ആയി Change Account Number എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കാണാം അവിടെ പുതുതായി കൊടുക്കേണ്ട IFS Code,Account Number എന്നിവ കൊടുത്തു Transaction Limit ഉം ആഡ് ചെയിതു change എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക .

 

ഇപ്രകാരം  ഒരു ജീവക്കാരന്റെ സാലറി അക്കൗണ്ട് മാറ്റി പുതിയ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Category: Services Matter