സർക്കാർ സ്കൂളിൽ PTA നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് കാണാം. 2012 ന് ശേഷം ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകൾക്ക് ഓണറേറിയമുണ്ടോ ….

January 23, 2022 - By School Pathram Academy

സർക്കാർ സ്കൂളിൽ PTA നടത്തുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി.2012 ന് ശേഷം ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകൾക്ക് ഓണറേറിയം