2021 ലെ Casual Leave വെട്ടിച്ചുരുക്കിയോ ?

December 17, 2021 - By School Pathram Academy

 

2021 ലെ Casual Leave
വെട്ടിച്ചുരുക്കിയോ

Casual leave അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഈ വർഷം, വരും വർഷം എന്നൊരു തരം തിരിവില്ല… കാരണം അത് ഓരോ വർഷവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന G.O. മുഖാന്തരമല്ല അനുവദിക്കുന്നത്..അതിന് ചട്ടം തന്നെയുണ്ട്.. അത് Kerala Service Rules Part I ൽ Appendix VII ലാണ് പറയുന്നത്.. അത് പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു കലണ്ടർ വർഷം 20 CL ഉം അദ്ധ്യാപകർക്ക് 15 CL ഉം ആണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്.

CL അനുവദിക്കുന്നതിന് length of service ഒരു factor അല്ല.. മറിച്ച് leave sanctioning authority യുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്… അതായത് December ഒന്നാം തീയതി സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാൾക്കു പോലും, അയാൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ 20 ഉം അദ്ധ്യാപകനാണെങ്കിൽ 15 ഉം CL കൊടുക്കാം..KSR പ്രകാരം Casual leave നെ ഒരു leave ആയി കണക്കാക്കിയിട്ടുമില്ല

?

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More