2022 / 2023 അധ്യായന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പാഠ പുസ്തക വിതരണ രജിസ്റ്റർ മാതൃക, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് :-

February 11, 2022 - By School Pathram Academy

2022 / 2023 അധ്യായന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പാഠ പുസ്തക വിതരണ രജിസ്റ്റർ മാതൃകയും :-