2022-23 തസ്തിക നിർണ്ണയം സംബന്ധിച്ച് : –

May 30, 2022 - By School Pathram Academy

പ്രേഷകൻ

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം തിരുവനന്തപുരം.തീയതി 30/05/2022

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,

തിരുവനന്തപുരം,

സ്വീകർത്താവ്

എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും (ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ മുഖേന)

വിഷയം-പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം-തസ്തിക നിർണ്ണയം- 2022-23-സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ യു.ഐ.ഡി.-രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-

സൂചന-സർക്കുലർ നം.എച്ച് 2/5594/2022/ഡി.ജി.ഇ. തിയ്യതി 24/05/2022.

സൂചന സർക്കുലർ പ്രകാരം തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്പൂർണ്ണയിൽ യു.ഐ.ഡി. രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. യു.ഐ.ഡി. ലഭ്യമല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇ.ഐ.ഡി/ഡിക്ലറേഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അധിക ഡിവിഷനുകളും തസ്തികകളും അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തലത്തിൽ ഉള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുമെന്നതിനാൽ പരമാവധി കുട്ടികളുടെ യു.ഐ.ഡി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

സമ്പൂർണ്ണയിലെ യു.ഐ.ഡി. വാലിഡേഷൻ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണയിലെ യു.ഐ.ഡി. വാലിഡേഷൻ എന്ന മെനു ഉപയോഗിച്ച് യു.ഐ.ഡി വാലിഡേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രധാനാധ്യാപകർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. യു.ഐ.ഡി (ആധാർ) യിലും സമ്പൂർണ്ണയിലും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിവരങ്ങളിൽ പേര് (സ്പേസ്, ഇനീഷ്യൽ, ഡോട്ട് തുടങ്ങിയവ), ജനന തീയ്യതി, ജെൻഡർ എന്നിവയിലുള്ള വത്യാസം മൂലമാകാം ഇൻവാലിഡായി കാണിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണയിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ യു.ഐ.ഡി. യുമായി ഒത്തുനോക്കി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സമ്പൂർണ്ണയിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ കൈറ്റ് അധികൃതർ ഈ വിവരങ്ങളുടെ വാലിഡേഷൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യു.ഐ.ഡി. ഇൻവാലിഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവരം അതാത് ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടർദിവസങ്ങളിൽ നൽകുന്നതാണ്.

 

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

Recent

സ്കൂളുകളിൽ മലയാളഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ…

July 12, 2024

സി.വി രാമനെ പരാമർശിക്കാതെ ‘കൽക്കട്ട യാത്രാഡയറി ‘ പൂർത്തിയാകുമോ

July 12, 2024

ഇന്ന് World Paper Bag Day ; പേപ്പർ ബാഗിനും ഒരു ദിനം; ഈ…

July 12, 2024

മറവന്തുരുത്ത് ശാന്തിനികേതൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിറവ് 2024 പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കമായി

July 12, 2024

കൽക്കട്ട യാത്ര :- ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെറ്റ്കാൾഫിലേക്ക്

July 12, 2024

സമാധാനപരവും രാഷിട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതേയും സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ…

July 12, 2024

മദർ തെരേസ താമസിച്ച കൽക്കട്ടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുതുന്നത്

July 11, 2024

തൊടുപുഴയിൽ തൊഴിലവസരം

July 11, 2024
Load More