2022-23 സ്കൂൾ പ്രവേശനം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സ്കൂൾ തല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് 1000 രൂപ വീതം

May 20, 2022 - By School Pathram Academy

2022-23 സ്കൂൾ പ്രവേശനം സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. സ്കൂൾ തല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് 1000 രൂപ വീതം.