2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക്

June 23, 2024 - By School Pathram Academy

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 2024 ജൂലൈ 31 ആണ്.

ഓൺലൈൻ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

 എല്ലാ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള TDS വിവരങ്ങൾ Form-26AS ൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഈ വർഷം മുതൽ default regime ആയി New Regime ആണ് എന്നതിനാൽ, ഇ-ഫയലിംഗിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. Form-16, Form-26AS, AIS എന്നിവ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ഓൺലൈനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

AIS പോർട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രികൾ കൂടി നോക്കിയശേഷം റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് 

👇👇👇👇👇

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/